ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
 2. overeenkomst buiten verkoopruimte: iedere overeenkomst tussen Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. en de consument die wordt gesloten op een andere plaats dan de verkoopruimte van Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. dan wel wordt gesloten met               behulp van een middel voor communicatie op afstand;
 3. maatwerk: de producten die door Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. worden vervaardigd zijn maatwerk en worden op basis van specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die op basis van individuele keuzes en/of                       beslissingen van de consument zijn gemaakt;
 4. duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik                     gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is               bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk    maakt;
 5. bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument de koop buiten verkoopruimte kan herroepen, welke termijn begint te lopen op de dag waarop de gekochte zaak door de consument is ontvangen;
 6. herroeping: de mogelijkheid van de consument om van de overeenkomst buiten verkoopruimte af te zien.

 

Artikel 2 – Identiteit

Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V., gevestigd aan de Marijkestraat 22, 3621 DC Breukelen (tevens bezoekadres).

Telefoonnummer: (0346) 26 14 75. Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 08:30 - 18:00 uur, op vrijdag van 08:30 – 21:00 uur en op zaterdag van 08:30 – 16:00 uur.   

Email: info@agevanthoff.nl

KvK-nummer 84727780

BTW nr.: NL 863335226 B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst en bestelling tussen Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. en de consument.
 2. Uiterlijk voor of bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden aan de consument ter hand gesteld.
 3. Indien de overeenkomst buiten verkoopruimte wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, na instemming van de consument, de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan kennisnemen en kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 4 – Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. In het geval Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 3. Het aanbod van producten bij de overeenkomst buiten verkoopruimte wordt gedaan met vermelding van de relevante informatie, zoals de duur van het aanbod, de voorwaarden waaronder het aanbod wordt gedaan, alsmede zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, de totale prijs van het product inclusief belastingen, eventuele kosten van aflevering, de wijze van betaling, eventuele kosten van communicatie met Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V., de wijze van tot stand komen van de overeenkomst, de levering, de uitvoering, de wijze waarop Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. met klachten omgaat en het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.

 

Artikel 5 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Bevestiging van de overeenkomst buiten de verkoopruimte vindt schriftelijk of per e-mail plaats. Indien de consument het aanbod langs elektronische wijze heeft aanvaard, bevestigt Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. zo snel mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Indien de consument elektronisch kan betalen neemt Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. zoveel mogelijk passende veiligheidsmaatregelen in acht.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 – Herroeping/Annulering

 1. Bij aankoop van producten buiten verkoopruimte heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de periode van veertien dagen te rekenen vanaf de dag van levering van het product. De producten die de consument niet wenst te houden, dienen binnen 14 dagen na de dag van kennisgeving van de herroeping worden teruggestuurd. Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. is gerechtigd om restitutie in te houden totdat Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. het product intact, compleet en ongebruikt retour heeft ontvangen. Onder ‘ongebruikt’ wordt niet begrepen, datgene wat redelijkerwijs noodzakelijk was voor de consument om de aard, de werking en de kenmerken van een product te inspecteren en vast te stellen, op dezelfde wijze als dat dit in een fysieke winkel zou worden gedaan. Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. raadt aan om voor de retourzending de originele verpakking te gebruiken om schade aan het product te voorkomen. Eventuele schades of het kwijtraken van geretourneerde producten gedurende het retourtransport zijn namelijk voor verantwoordelijkheid en rekening van de consument.
 2. Indien de consument gebruik maakt van het recht tot herroeping, komen de kosten van terugzending voor rekening van de consument.
 3. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. dit bedrag binnen 14 dagen aan de consument terugbetalen. Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. behoudt zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen dan wel een eventuele waardevermindering van het geretourneerde product zoals bedoeld in het eerste lid af te trekken van het restitutiebedrag. Schade aan het product, een vuil product, en/ of een product dat meer dan 5 km is gebruikt, wordt beschouwd als aanwijzing van een gebruik dat verder strekt dan wat redelijkerwijs noodzakelijk is om de aard, de werking en de kenmerken van het product te inspecteren en vast te stellen.
 4. Indien het product maatwerk is, heeft de consument het recht op ontbinding niet. Onder maatwerk verstaat Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. een product die volgens specificaties van de consument is vervaardigd, niet geprefabriceerd is en/of is vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd is. Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. heeft de consument bij het aanbod, dan wel tijdig voor het sluiten van de overeenkomst hierop gewezen.
 5. Bij annulering van een aankoop van producten of diensten binnen de verkoopruimte, kan de consument een schadevergoeding aan Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. verschuldigd zijn. Die vergoeding is gebaseerd op de kosten die Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. tot aan het moment van annuleren heeft moeten maken. Kenbaar maken van annulering kan uitsluitend via info@agevanthoff.nl en moet met opgave van de reden worden gedaan.
 6. Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. zal een eventuele aanbetaling in mindering brengen op de schadevergoeding die de consument volgens lid 5 van dit artikel eventueel verschuldigd is. Indien de schadevergoeding de aanbetaling overstijgt zal de consument een factuur voor het verschil ontvangen.
 7. Eventuele door de consument met derden afgesloten overeenkomsten, waaronder maar niet uitsluitend een fietsverzekering of kredietovereenkomst, dient de consument voor eigen rekening en risico te herroepen c.q. annuleren.

 

Artikel 7 – Garantie & Service

 1. Op nieuwe fietsen wordt garantie gegeven voor de volgende zaken;
  onderdelen: 24 maanden, frame: 120 maanden en (verende) vork: 60 maanden (m.u.z. van extreme slijtages).
 2. Op gebruikte fietsen wordt garantie gegeven voor de volgende zaken;
  onderdelen: 3 maanden, frame: 3 maanden en (verende) vork: 3 maanden (m.u.z. van extreme slijtages).
 3. Op nieuwe onderdelen is de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.
 4. Voor nieuwe fietsen hebben we de volgende servicebeurten (deels gratis of met voordeelprijs);
  Afleverbeurt a € 0,00, 1steservicebeurt ( na ca. 3 maanden of 500km) € 0,00, 2de servicebeurt (na ca. 9 maanden) € 42,50,
  3de servicebeurt (na ca. 18 maanden of 1500km) € 50,00 en 4de servicebeurt (na ca. 2 jaar) € 65,00.  Na 2 jaar vervalt de fabrieksgarantie. (excl haal/breng kosten en onderdelen).
 5. Voor elektrische fietsen hebben we de volgende servicebeurten (deels gratis of met voordeelprijs);
  Afleverbeurt a € 0,00, 1steservicebeurt ( na ca. 3 maanden of 500km.) €0,00 , 2de servicebeurt (na ca. 9 maanden) € 47,50.
  3de servicebeurt (na ca. 18 maanden of 1500 km.) € 55,00 en 4de servicebeurt (na ca. 2 jaar) € 65,00.  Na 2 jaar vervalt de fabrieksgarantie. (excl haal/breng kosten en onderdelen).
 6. Voor gebruikte fietsen hebben we de volgende servicebeurten (deels gratis of met voordeelprijs); Afleverbeurt a € 0,00, onderhoudsbeurt met korting: €45,- ipl van €65,- na 6 maanden ( excl haal/breng kosten en onderdelen).

 

Artikel 8 – Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling uiterlijk bij de levering van het product te geschieden. Voor producten, die Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. niet op of niet omstreeks de dag van aankoop kan (af)leveren, kan Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. voor zover dit wettelijk is toegestaan, een vooruitbetaling verlangen.
 2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, kan Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. de consument aanzeggen om binnen een termijn van 14 dagen alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen. Na het uitblijven van de gestelde termijn van 14 dagen, is de consument over het nog verschuldigde bedrag een contractuele rente van 1% per maand dan wel – in het geval de wettelijke rente hoger is – de wettelijke rente verschuldigd en is Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 3. De kosten voor een eventuele (fiets)verzekering, dient de consument rechtstreeks te voldoen aan diens verzekeringsmaatschappij; de polisvoorwaarden van de verzekering zijn van toepassing. Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. is enkel bemiddelaar bij de totstandkoming van de verzekering en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uitsluiting of weigering door de verzekeraar, dan wel het niet (correct) tot stand komen/activeren van de verzekering.

 

Artikel 9 – Levering

 1. De aangekochte producten en/of diensten worden afgeleverd vanaf ons bedrijfspand: Marijkestraat 22, 3621 DC Breukelen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. kenbaar heeft gemaakt.
 3. De door Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief; een opgegeven leveringstermijn vormt geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW. Indien de levering vertraging oploopt of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument daarvan zo spoedig mogelijk bericht. Als duidelijk is dat de daadwerkelijke levering langer dan 120 dagen vanaf de opgegeven indicatieve leveringstermijn zal plaatsvinden, zijn zowel de consument als Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. gerechtigd om de overeenkomst voor wat betreft het vertraagde deel kosteloos te ontbinden; speciale pre-order, voorinschrijving of soortgelijke acties kunnen hiervan worden uitgezonderd.

 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. geleverde producten blijven eigendom van Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. totdat de consument al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd volledig heeft betaald.
 2. De zaak is voor risico van de consument vanaf het moment van bezorging. Bij tenietgaan of achteruitgang van het geleverde, door een oorzaak die niet aan verkoper kan worden toegerekend, blijft de consument de koopsom volledig verschuldigd.
 3. Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de consument is overgegaan, mag de consument de producten niet verpanden of andere zekerheidsrechten op deze zaken vestigen.

 

Artikel 11. Verhuur:

 1. De huur bedraagt zoals wordt aangegeven of is afgesproken op papier en is gelijk na ondertekening te voldoen of te boeken online via de website van agevanthoff.nl( daar ook vooraf te betalen).
 2. De verhuurder draagt zorg voor goede en veilige fietsen, waarmee de huurder vertrouwd fietstochten mee kan ondernemen. Voor verlies of schade aan de gehuurde fiets(en) is de huurder verantwoordelijk en aansprakelijk. De fiets(en) zijn veelal niet verzekerd. Bij verlies of schade dient dit direct gemeld te worden bij de verhuurder. Er is een mogelijkheid om calamiteiten/ verzekering te boeken.
 3. Het gebruik van bovengenoemde fietsen is voor eigen risico van de huurder.
 4. Als een verhuurovereenkomst wordt geannuleerd door de huurder, dan kan Age van ’t Hoff 2 wielers B.V. de volgende annuleringskostenin rekening brengen:
 • Bij annulering tot twee dagen voor de verhuurdatum: kosteloze annulering;
 • Bij annulering na twee dagen voor de verhuurdatum: de volle huursom
 1. Annuleringen buiten kantoortijdenworden afgehandeld alsof ze zijn gedaan op de eerstvolgende kalenderdag.
 2. Het annuleren moet schriftelijk.
 3. De fietsen worden direct na de huurperiode teruggezet bij de winkel van Age van ’t Hoff 2 wielers B.V. door de huurder (sleutels en display’s dienen te worden gedeponeerd op afgesproken plek).

 

Artikel 12 – Klachten en klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V.. De consument kan er geen beroep op doen dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. niet binnen bekwame tijd van de gebreken in kennis stelt.
 2. Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. in de gelegenheid onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument aan Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V. een redelijke termijn voor herstel of vervanging van het geleverde product.

 

Artikel 13 – Geschillen

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij dwingende bepalingen dat in de weg staan wordt als bevoegde rechter aangewezen de rechter in het arrondissement

 

Artikel 14 – Diversen

 1. De consument kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Age van ‘t Hoff 2 Wielers B.V. deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.
 2. Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Age van ‘t Hoff 2 Wielers B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Age van ‘t Hoff 2 Wielers B.V. vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.
 3. Age van ‘t Hoff 2 Wielers B.V. mag bij de uitvoering van een bestelling(en) gebruikmaken van derden.
 4. 4. Onverminderd de overige aan Age van ‘t Hoff 2 Wielers B.V. toekomende rechten, heeft Age van ‘t Hoff 2 Wielers B.V. in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

 

Artikel 15 – Slotbepalingen

 1. Age van ‘t Hoff 2 Wielers B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd.

 

 

Age van ’t Hoff 2 Wielers B.V.

Marijkestraat 22, 3621 DC Breukelen

KvK-nummer 84727780

BTW nr.: NL 863335226 B01

Email: info@agevanthoff.nl


TerugOpeningstijden

Maandag:  8:30 - 18:00
Dinsdag:  8:30 - 18:00
Woensdag:  Gesloten
Donderdag:  8:30 - 18:00
Vrijdag:  8:30 - 21:00
Zaterdag:  8:30 - 16:00
Zondag:  Gesloten


Contactgegevens

Facebook


Download de Algemene Voorwaarden